top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

 

1.1. SATICI(sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

Adı                         :Hande İşsever

Adres                    :Güvenevler Mah. 29115 Nolu Cad. Saklıbahçe Konakları A5 Şehitkamil/Gaziantep

Telefon                 : +90 537 823 92 92

Email                     : info@handetekerekoglu.com

 

1.2.ALICI (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

Adı-soyadı/TC.No

Adres                    

Telefon                 

Email                      

 

Alıcı iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

BAKAN                 : Ticaret Bakanı’nı,
 

BAKANLIK           : Ticaret Bakanlığı’nı,
 

KANUN                : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
 

YÖNETMELİK     : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni,
 

HİZMET                : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal

sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
 

SATICI                  : HANDE İŞSEVER’ i,

 

ALICI                     : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya

yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
 

SİTE                       : SATICI’ ya ait www.handetekerekoglu.com adlı internet sitesini,

 

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ ya ait www.handetekerekoglu.com adlı internet sitesi

üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
 

TARAFLAR          : SATICI ve ALICI’ yı,
 

SÖZLEŞME          : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşmeyi,
 

ÜRÜN/ÜRÜNLER: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere

 hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 

3.SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI
 

İşbu sözleşme konusu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşme, ALICI’ nın, SATICI’ya ait www.handetekerekoglu.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

 

4.1.ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’ nin ALICI tarafından SATICI ’ya ait www.handetekerekoglu.com internet sitesi üzerinden kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce internet sitesindeki ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 

a)SATICI’nın ünvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

 

b)Ürünlerin SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar- yöntemler,

 

c)SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve Taraflar’ ın haklarını kullanım usulleri,

 

d)Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

 

e)Sözleşme konusu Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’ nın SATICI’ ya ödeyeceği toplam bedel),

 

f)Ürünler’ in ALICI’ ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

 

g)Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’ nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ ın sorumlulukları,

 

h)ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,

 

i)ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,

 

j)Cayma hakkı olan Ürünler’ de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine ve teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,

 

k)Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI’ ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar(iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),

 

l)ALICI’ nın SATICI’ ya ait internet sitesinde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,

 

m)Mahiyetine göre bu Sözleşme’ de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından SATICI’ ya ait internet sitesinde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI’nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği,

 

n)Uyuşmazlık hallerinde ALICI’ nın SATICI’ ya şikayetlerinin iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği,

 

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ


5.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
5.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
5.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
(KDV Dahil)
Kargo Tutarı:
Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi
Teslim Edilecek kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Teslimat tarihi
Teslim şekli

 

5.4.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.
 

6. GENEL HÜKÜMLER
 

6.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirme Formu’ nu elektronik ortamda teyit etmesinden, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
 

6.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 

6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

6.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

6.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

6.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

6.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
 

6.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
 

6.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
 

6.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 

6.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
 

6.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
 

6.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
 

6.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

7. CAYMA HAKKI

 

7.1.Sözleşme konusu hizmet, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet niteliğinde olduğundan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in 8. Maddesi gereği aksi kararlaştırılmadıkça ALICI tarafından tüketici sıfatıyla Cayma Hakkının kullanılmayacağı hizmet türlerindendir. Açıklanan nedenlerle Yönetmelik kapsamında cayma hakkına ilişkin olarak yer alan hükümler işbu sözleşme kapsamı dışındadır. Tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, kitap, DVD, VCD, CD ve diyet listesi ürünlerinin/ hizmetlerinin teslim edildikten sonra iadesi kabul edilmemektedir, bu ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

7.2.Sözleşme konusu program size teslim edilmeden önce sipariş iptali gerçekleştirilebilir ve ödemenizi geri alabilirsiniz. Sipariş iptali için 0537 823 9797 telefon numaramızdan mesai saatleri içinde ulaşabilir ve siparişi iptal etmek istediğinizi iletebilirsiniz.

 Ardından info@handetekerekoglu.com adresimize e-posta ile kullanıcı adı ve soyadınızı belirterek sipariş iptalini istediğinizi iletiniz. Sözleşme konusu hizmet size teslim edildikten sonra iptal/iade işlemi yapılamaz. Sipariş teslim süreçleri ile ilgili www.handetekerekoglu.com internet sitesinin kayıtları geçerlidir.


8. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
 

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nden doğan uyuşmazlıklarda Ticaret Bakanlığınca her yıl ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Satıcı’ nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

Siparişin gerçekleşmesi durumda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

bottom of page